przepisy prawne do wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych i obrotu nieruchomościami przez pośredników nieruchomości - luty 2019 - wrzesień 2020

pośrednik nieruchomości Zbigniew Perucki

KALENDARZ PRAWNY - luty 2019 r. - wrzesień 2020 r. (wyciąg)

(skróty: j.t. - jednolity tekst, rozp. - rozporządzenie, Dz.U. - Dziennik Ustaw, Dz.Urz. - Dziennik Urzędowy,

RP - Rzeczypospolita, R.M. - Rada Ministrów, M.F. - Minister Finansów, M.S. - Minister Sprawiedliwości,

Minister Inwestycji i Rozwoju - MIiR, Minister Administracji i Cyfryzacji - MAiC).

 

 • Obwieszczenie M.S. z 5.02.2019 r. - ogłoszenie wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych

(M.P. z 19.02.2019 r. poz. 195).

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 17.01.2019 r. - j.t. ustawy o rachunkowości

(Dz.U. z 22.02.2019 r. poz. 351).

 • Obwieszczenie MIiR z 7.02.2019 r. - j.t. rozporządzenia MAiC w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 6.03.2019 r. poz. 434).
 • Zarządzenie MIiR z 12.03.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Rady Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości (Dz.Urz. MIiR z 13.03.2019 r. poz. 3)     obowiązuje od 14.03.2019 r.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 22.02.2019 r. - j.t. ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 25.03.2019 r. poz. 553).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 15.03.2019 r. - j.t. ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 8.04.2019 r. poz. 654).
 • Ustawa z 15.04.2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 15.04.2019 r. poz. 698).

                                         obowiązuje od 30.04.2019 r.

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 15.04.2019 r. - j.t. ustawy o odpadach

(Dz.U. z 16.04.2019 r. poz. 701).

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 4.04.2019 r. - j.t. ustawy o własności lokali

(Dz.U. z 19.04.2019 r. poz. 737).

 • Rozporządzenie M.F. z 26.04.2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami

(Dz.U. z 29.04.2019 r. poz. 804).       obowiązuje od 1.05.2019 r.

 • Rozporządzenie M.F. z 26.04.2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego

(Dz.U. z 29.04.2019 r. poz. 805).       obowiązuje od 1.05.2019 r.

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 04.04.2019 r. - j.t. ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 30.04.2019 r. poz. 817).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 4.04.2019 r. - j.t. ustawy Prawo geologiczne i górnicze

(Dz.U. z 10.05.2019 r. poz. 868).

 • Obwieszczenie MIiR z 18.04.2019 r. - j.t. rozp. Min. Infrastruktury i Rozwoju w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych (Dz.U. z 24.05.2019 r. poz. 981).
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22.05.2019 r. sygn. akt SK 22/16 orzekający o niezgodności z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP przepisu art. 37 ust. 1 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.), który pozwala na ustalenie mniej korzystnego przeznaczenia nieruchomości niż w m.p.z.p., uchwalonym przed 1.01.1995 r.

(Dz.U. z 30.05.2019 r. poz. 1009).

 • Obwieszczenie MIiR z 8.04.2019 r. - j.t. rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 7.06.2019 r. poz. 1065).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 16.05.2019 r. - j.t. ustawy Kodeks cywilny

(Dz.U. z 19.06.2019 r. poz. 1145).

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 16.05.2019 r. - j.t. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

(Dz.U. z 25.06.2019 r. poz. 1170).

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 6.06.2019 r. - j.t. ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 26.06.2019 r. poz. 1182).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 12.06.2019 r. - j.t. ustawy o podatku rolnym

(Dz.U. z 8.07.2019 r. poz. 1256).

 • Rozporządzenie R.M. z 11.07.2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych

(Dz.U. z 11.07.2019 r. poz. 1289).          obowiązuje od 12.07.2019 r.,

                   z wyj. § 3 pkt 14 lit. D, który obowiązuje od 1.09.2019 r.

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 12.06.2019 r. - j.t. ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 12.07.2019 r. poz. 1302).
 • Ustawa z 13.06.2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 15.07.2019 r. poz. 1309).            obowiązuje od 15.08.2019 r., z wyj.:

            art. 20, który obowiązuje od 16.07.2019 r., z mocą od 1.01.2019 r.;

            art. 28, który obowiązuje od 16.07.2019 r.;

            art. 7 pkt 2–4, które obowiązuje od 1.01.2020 r.

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 28.06.2019 r. - j.t. ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 15.07.2019 r. poz. 1314).
 • Obwieszczenie Prezesa GUS z 5.07.2019 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2019 r. z podziałem na województwa (M.P. z 18.07.2019 r. poz. 696).
 • Ustawa z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U. z 29.07.2019 r. poz. 1403).     obowiązuje od 13.08.2019 r., z wyj. przepisów:

                                                                 art. 1 pkt 1, 2, 3 lit. a, pkt 4–11, 13–16, 18–20, 21 lit. a i c,                                                                        pkt 22–24, 27 i 28, art. 8 i art. 9, które obowiązują od 1.01.2020 r.;

                                                                 art. 4–7 i art. 15–18, które wejdą w życie od 1.01.2021 r.

 • Ustawa z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U. z 9.09.2019 r. poz. 1716).       obowiązuje od 17.09.2019 r.,

                  z wyj. art. 1 pkt 12 w zakresie art. 25 ust. 5, który obowiązuje od 1.01.2020 r.

 • Ustawa z 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 23.09.2019 r. poz. 1802). obowiązuje od 24.03.2020 r., z wyj.:

                                   art. 1 pkt 34, 36–39, art. 2, art. 5 oraz art. 9 ust. 1, które obowiązują od 8.10.2019 r.;

                                   art. 4 pkt 2, który obowiązuje od 1.01.2020 r.;

                                   art. 1 pkt 4 i 35 oraz art. 7, które wejdą w życie 1.12.2020 r.

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 30.08.2019 r. - j.t. ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 23.09.2019 r. poz. 1805).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 30.08.2019 r. - j.t. ustawy o podatku od spadków i darowizn

(Dz.U. z 24.09.2019 r. poz. 1813).

 • Obwieszczenie Prezesa GUS z 23.09.2019 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r. (M.P. z 24.09.2019 r. poz. 870).
 • Rozporządzenie MIiR z 6.09.2019 r. zmieniające rozp. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 25.09.2019 r. poz. 1829).       obowiązuje od 10.10.2019 r.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 11.09.2019 - j.t. ustawy Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 27.09.2019 r. poz. 1843).

 • Rozporządzenie MIiR z 20.09.2019 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz.U. z 27.09.2019 r. poz. 1846).              obowiązuje od 30.09.2019 r.
 • Obwieszczenie MIiR z 17.09.2019 - ogłoszenie obowiązujących od 1.01.2020 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

(M.P. z 4.10.2019 r. poz. 948).

 • Obwieszczenie Prezesa GUS z 4.10.2019 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2019 r. z podziałem na województwa (M.P. z 10.10.2019 r. poz. 978).
 • Rozporządzenie M.S. z 4.10.2019 r. zmieniające rozp. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej

(Dz.U. z 10.10.2019 r. poz. 1928).     obowiązuje od 1.01.2020 r.

 • Komunikat Prezesa GUS z 18.10.2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. z 18.10.2019 r. poz. 1017).
 • Komunikat Prezesa GUS z 18.10.2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.

(M.P. z 18.10.2019 r. poz. 1018).

 • Obwieszczenie Prezesa R.M. z 9.10.2019 r. - j.t. rozporządzenia RM w sprawie trybu sprzedaży domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, ogródków przydomowych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami, wchodzących w skład ZWRSP (Dz.U. z 23.10.2019 r. poz. 2012).
 • Ustawa z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 24.10.2019 r. poz. 2019).     Wejdzie w życie 1.01.2021 r.

 • Ustawa z 11.09.2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 24.10.2019 r. poz. 2020).     Wejdzie w życie 1.01.2021 r., z wyjątkiem:

                                                                 art. 85 pkt 5, który obowiązuje od 8.11.2019 r.;

                                                                 art. 88, który obowiązuje od 1.03.2020 r.

 • Rozporządzenie M.F., MIiR z 16.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz.U. z 6.11.2019 r. poz. 2139).                                                                                                                 obowiązuje od 21.11.2019 r.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 14.10.2019 r. - j.t. ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U. z 12.11.2019 r. poz. 2181).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 18.10.2019 r. - j.t. ustawy o księgach wieczystych i hipotece

(Dz.U. z 14.11.2019 r. poz. 2204).

 • Rozporządzenie R.M. z 23.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 19.11.2019 r. poz. 2250).                                                                obowiązuje od 4.12.2019 r.
 • Rozporządzenie M.F., MIiR z 8.11.2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości (Dz.U. z 22.11.2019 r. poz. 2300).           obowiązuje od 30.11.2019 r.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 22.11.2019 r. - j.t. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 28.11.2019 r. poz. 2325).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 22.11.2019 r. - j.t. ustawy Prawo bankowe

(Dz.U. z 5.12.2019 r. poz. 2357).

 • Obwieszczenie MSWiA z 17.10.2019 r. - wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części

(Dz.U. z 5.12.2019 r. poz. 2360).

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 22.11.2019 r. - j.t. ustawy o kosztach komorniczych

(Dz.U. z 6.12.2019 r. poz. 2363).

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 3.12.2019 r. w sprawie przeprowadzania przetargów na nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Nieruchomości (Dz.U. z 10.12.2019 r. poz. 2382).

                                         obowiązuje od 11.12.2019 r.

 • Obwieszczenie M.F. z 11.12.2019 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w roku 2020 (M.P. z 16.12.2019 r. poz. 1173).
 • Rozporządzenie M.F. z 11.12.2019 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.U. z 17.12.2019 r. poz. 2420).           obowiązuje od 1.01.2020 r.
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z 11.12.2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

(Dz.U. z 19.12.2019 r. poz. 2443).     obowiązuje od 1.01.2020 r.

 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z 16.12.2019 r. w sprawie zmiany rozp. zmieniającego rozp. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody

(Dz.U. z 20.12.2019 r. poz. 2455).     obowiązuje od 1.01.2020 r.

 • Zarządzenie nr 273 Prezesa RM z 31.12.2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika RM do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach

(M.P. z 3.01.2020 r. poz. 4).    obowiązuje od 4.01.2020 r.

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 22.11.2019 - j.t. ustawy o lasach (Dz.U. z 3.01.2020 r. poz. 6).
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z 2.01.2020 w sprawie katalogu odpadów

(Dz.U. z 3.01.2020 r. poz. 10).      obowiązuje od 6.01.2020 r.

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 22.11.2019 - j.t. ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 8.01.2020 r. poz. 22).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 22.11.2019 - j.t. ustawy o ochronie przyrody

(Dz.U. z 14.01.2020 r. poz. 55).

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 22.11.2019 - j.t. ustawy o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U. z 15.01.2020 r. poz. 65).

 • Obwieszczenie Prezesa GUS z 9.01.2020 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2019 r. z podziałem na województwa (M.P. z 16.01.2020 r. poz. 69).
 • Obwieszczenie Prezesa GUS z 17.01.2020 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2019 r. (M.P. z 20.01.2020 r. poz. 80).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 9.12.2019 r. - j.t. ustawy o komornikach sądowych

(Dz.U. z 27.01.2020 r. poz. 121).

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 9.01.2020 r. - j.t. ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

(Dz.U. z 28.01.2020 r. poz. 139).

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 13.12.2019 r. - j.t. ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 5.02.2020 r. poz. 177).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 20.12.2019 r. - j.t. ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U. z 6.02.2020 r. poz. 191).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 20.12.2019 - j.t. ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 11.02.2020 r. poz. 213).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 20.12.2019 - j.t. ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 12.02.2020 r. poz. 219).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 13.12.2019 r. - j.t. ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 12.02.2020 r. poz. 226).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 13.12.2019 r. - j.t. ustawy o Agencji Mienia Wojskowego

(Dz.U. z 13.02.2020 r. poz. 231).

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 20.12.2019 r. - j.t. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 18.02.2020 r. poz. 256).
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju z 12.02.2020 r. w sprawie zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych (Dz.Urz. Ministra Rozwoju z 18.02.2020 r. poz. 3).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 9.01.2020 r. - j.t. ustawy o efektywności energetycznej

(Dz.U. z 19.02.2020 r. poz. 264).

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 28.01.2020 r. - j.t. ustawy Prawo spółdzielcze

(Dz.U. z 20.02.2020 r. poz. 275).

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 28.01.2020 r. - j.t. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. z 20.02.2020 r. poz. 276).

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 6.02.2020 r. - j.t. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 21.02.2020 r. poz. 282).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 13.02.2020 r. - j.t. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 21.02.2020 r. poz. 283).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 6.02.2020 r. - j.t. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 24.02.2020 r. poz. 293).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 28.01.2020 r. - j.t. ustawy Prawo wodne

(Dz.U. z 26.02.2020 r. poz. 310).

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18.02.2020 r. w sprawie gmin, dla których będą sporządzane wykazy nieruchomości Skarbu Państwa

(Dz.U. z 28.02.2020 r. poz. 331).       obowiązuje od 14.03.2020 r.

 • Komunikat Ministra Rozwoju z 1.04.2020 r. w sprawie odwołania i ogłoszenia terminów przeprowadzania drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz.Urz. Min. Rozwoju z 2.04.2020 r. poz. 8).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 26.03.2020 r. - j.t. ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 7.04.2020 r. poz. 611).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 23.03.2020 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu

(Dz.U. z 9.04.2020 r. poz. 632).          obowiązuje od 24.04.2020 r.

 • Obwieszczenie Prezesa GUS z 6.04.2020 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2019 r. z podziałem na województwa (M.P. z 14.04.2020 r. poz. 349).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15.04.2020 r. zmieniające rozp. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz.U. z 17.04.2020 r. poz. 682).            obowiązuje od 18.04.2020 r.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15.04.2020 r. zmieniające rozp. sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz.U. z 17.04.2020 r. poz. 683). obowiązuje od 18.04.2020 r.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 6.04.2020 r. - j.t. ustawy o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 21.04.2020 r. poz. 713).

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 16.04.2020 r. - j.t. ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 24.04.2020 r. poz. 735).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 16.04.2020 r. - j.t. ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 27.04.2020 r. poz. 755).
 • Ustawa z 16.04.2020 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 30.04.2020 r. poz. 782).                                                  obowiązuje od 1.08.2020 r., z wyjątkiem:

                                                                 art. 1 pkt 35 lit. c tiret pierwsze, który wejdzie w życie 1.01.2021 r.;

                                                                 art. 5, który obowiązuje od 1.11.2020 r.

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 26.03.2020 r. - j.t. ustawy o rewitalizacji

(Dz.U. z 5.05.2020 r. poz. 802).

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 16.04.2020 r. - j.t. ustawy Prawo restrukturyzacyjne

(Dz.U. z 7.05.2020 r. poz. 814).

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 4.05.2020 r. - j.t. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 7.05.2020 r. poz. 815).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 6.04.2020 r. - j.t. ustawy Prawo energetyczne

(Dz.U. z 11.05.2020 r. poz. 833).

 • Rozporządzenie R.M. z 6.05.2020 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa

(Dz.U. z 18.05.2020 r. poz. 884).       obowiązuje od 19.05.2020 r.

 • Komunikat Ministra Rozwoju z 25.05.2020 r. w sprawie odwołania i ogłoszenia terminów przeprowadzania drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

(Dz.Urz. Min. Rozwoju z 26.05.2020 r. poz. 12).

 • Komunikat Prezesa GUS z 28.05.2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2019 r. (M.P. z 28.05.2020 r. poz. 469).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5.06.2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów i ustalania obszaru, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ (Dz.U. z 1.07.2020 r. poz. 1165). obowiązuje od 2.07.2020 r.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 29.05.2020 r. - j.t. ustawy Prawo o notariacie

(Dz.U. z 3.07.2020 r. poz. 1192).

 • Obwieszczenie Prezesa GUS z 6.07.2020 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2020 r. z podziałem na województwa (M.P. z 8.07.2020 r. poz. 616).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 29.05.2020 r. - j.t. ustawy Prawo ochrony środowiska

(Dz.U. z 9.07.2020 r. poz. 1219).

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 18.06.2020 r. - j.t. ustawy Prawo upadłościowe

(Dz.U. z 10.07.2020 r. poz. 1228).

 • Rozporządzenie Prezesa R.M. z 9.07.2020 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na rozporządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa

(Dz.U. z 20.07.2020 r. poz. 1267).     obowiązuje od 4.08.2020 r.

 • Obwieszczenie Prezesa GUS z 17.07.2020 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2020 r. (M.P. z 20.07.2020 r. poz. 640).
 • Obwieszczenie M.F. z 23.07.2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P. z 30.07.2020 r. poz. 673).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 7.07.2020 r. - j.t. ustawy Ordynacja podatkowa

(Dz.U. z 31.07.2020 r. poz. 1325).

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 7.07.2020 r. - j.t. ustawy Prawo budowlane

(Dz.U. z 3.08.2020 r. poz. 1333).

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 15.07.2020 r. - j.t. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 10.08.2020 r. poz. 1363).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 27.07.2020 r. - j.t. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 18.08.2020 r. poz. 1406).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 27.07.2020 r. - j.t. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 21.08.2020 r. poz. 1426).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 22.07.2020 r. - j.t. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 24.08.2020 r. poz. 1439).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 22.07.2020 r. - j.t. ustawy o lasach (Dz.U. z 27.08.2020 r. poz. 1463).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 22.07.2020 r. - j.t. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

(Dz.U. z 27.08.2020 r. poz. 1465).

 • Obwieszczenie M.S. z 11.08.2020 r. - j.t. rozporządzenia M.S. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 28.08.2020 r. poz. 1473).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 22.07.2020 r. - j.t. ustawy Kodeks spółek handlowych

(Dz.U. z 4.09.2020 r. poz. 1526).

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 7.08.2020 r. - j.t. ustawy o opłacie skarbowej

(Dz.U. z 8.09.2020 r. poz. 1546).

 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju z 9.09.2020 r. w sprawie zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych (Dz. Urz. Min. Rozwoju z 11.09.2020 r. poz. 20).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 7.08.2020 r. - j.t. ustawy Kodeks postępowania cywilnego

(Dz.U. z 14.09.2020 r. poz. 1575).

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 16.09.2020 r. zmieniające rozp. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. z 18.09.2020 r. poz. 1608).        obowiązuje od 19.09.2020 r.

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 16.09.2020 r. - j.t. ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 24.09.2020 r. poz. 1643).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 16.09.2020 r. - j.t. ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 24.09.2020 r. poz. 1644).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 16.09.2020 r. - j.t. ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

(Dz.U. z 28.09.2020 r. poz. 1655).

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 10.09.2020 r. w sprawie systemu informacyjnego gospodarowania wodami (Dz.U. z 28.09.2020 r. poz. 1656).               obowiązuje od 13.10.2020 r.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 17.09.2020 r. - j.t. ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych

(Dz.U. z 29.09.2020 r. poz. 1670).