Pośrednik nieruchomości

kodeks etyki zawodowej pośredników nieruchomości

Kodeks etyki zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami

 

PREAMBUŁA

Prowadzenie działalności zawodowej przez pośredników w obrocie nieruchomościami  wymaga dyscypliny i pogłębionej wiedzy z wielu dziedzin nauki i prawa. Wiedza ta powinna być aktualizowana.

Mając na uwadze zakres odpowiedzialności, który spoczywa na pośrednikach w obrocie nieruchomościami w wyniku pełnionej przez nich roli w życiu społecznym i gospodarczym, ustanawiamy Kodeks etyki zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami.

Celem stanowionych zasad jest zapewnienie usługobiorcom najwyższej ochrony i jakości usług w interesie wspólnego dobra oraz w celu zachowania dorobku i osiągnięć zawodu pośredników w obrocie nieruchomościami.

DEFINICJE

§ 1 1. Pośrednikiem w obrocie nieruchomościami jest osoba fizyczna wykonująca zawodowo czynności faktyczne zmierzające do dokonania przez inne osoby czynności prawnych dotyczących praw do nieruchomości, w tym:

a. nabycia lub zbycia prawa do nieruchomości;

b. nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu;

c. najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części;

d. innych czynności niż w pkt. a-c, mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części.

2. <...>

3. „Nieruchomość” <...> oznacza również spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ekspektatywę do tych praw <...>.

4. Pośrednik nieruchomości może wykonywać opracowania i ekspertyzy oraz doradztwo w zakresie rynku nieruchomości.

 

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ

 

ZASADY OGÓLNE

§ 2. Pośrednik nieruchomości wykonując zawód, wykazuje się kompetencją oraz profesjonalizmem.

§ 3. Pośrednik nieruchomości wykonuje zawód zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa oraz kodeksu etyki zawodowej, ze szczególną starannością, właściwą dla zawodowego charakteru tych działalności.

§ 4. Pośrednik nieruchomości zna i analizuje sytuację rynkową w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi klientów.

§ 5. Pośrednik nieruchomości nie podejmuje się wykonania zadań, które wykraczają poza zakres jego wiedzy i doświadczenia zawodowego, chyba że uzyska zgodę klienta na współpracę ze specjalistą w danej dziedzinie.

§ 6. Pośrednik nieruchomości doskonali umiejętności i podnosi kwalifikacje zawodowe, w szczególności poprzez regularne uczestnictwo w ustawicznym kształceniu.

 

RELACJE Z KLIENTAMI

§ 7. Pośrednik nieruchomości nie dyskryminuje klientów, ani osób trzecich ze względu na rasę, wyznanie, płeć lub pochodzenie.

§ 8. Pośrednik nieruchomości powstrzymuje się od natrętnego nakłaniania klientów do zamówienia usługi, a w kontaktach z klientami, osobami trzecimi oraz innymi pośrednikami zawsze ujawnia swój status osoby działającej zawodowo.

§ 9. Pośrednik nieruchomości informuje klienta o zasadach świadczenia usługi pośrednictwa.

§ 10. W relacjach z klientami pośrednik nieruchomości postępuje etycznie, uczciwie i rozważnie, dbając o to, aby nie narazić ich na szkody.

§ 11. Pośrednik nieruchomości postępuje w stosunku do klientów lojalnie i chroni ich interesy, zachowując zasadę poszanowania praw wszystkich zainteresowanych stron.

§ 12. Pośrednik nieruchomości nie zataja przed klientem żadnych ofert oraz udziela jasnych, wyczerpujących i niewprowadzających w błąd informacji o przedmiocie pośrednictwa.

§ 13. <...>.

§ 14. Pośrednik nieruchomości nie może być stroną transakcji, w odniesieniu do której wykonuje czynności pośrednictwa.

§ 15., § 16. <...>.

§ 17. Informacje, które pośrednik nieruchomości uzyskał w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami <...>, stanowią tajemnicę zawodową. Tajemnica ta może być ujawniona tylko w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, jak również przy przekazywaniu informacji niezbędnych dla właściwego wykonywania usługi oraz mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo transakcji.

 

RELACJE Z INNYMI SPECJALISTAMI RYNKU NIERUCHOMOŚCI

§ 18. Pośrednik nieruchomości utrzymuje koleżeńskie relacje z innymi pośrednikami nieruchomości i współpracuje przestrzegając zasad uczciwej konkurencji, lojalności i szacunku.

§ 19. Wypowiadając się na temat działalności prowadzonej przez innego pośrednika nieruchomości, pośrednik nieruchomości zachowuje umiarkowanie i obiektywizm.

§ 20. Pośrednik nieruchomości unika wszelkich konfliktów z innymi pośrednikami nieruchomości, które mogłyby naruszyć interesy klienta.

§ 21. Pośrednik nieruchomości dba o prestiż zawodu.

§ 22. Pośrednik nieruchomości powstrzymuje się od zachowań, które mogą wyrządzić moralną lub materialną szkodę innemu pośrednikowi.

§ 23. Pośrednik nieruchomości dąży do eliminowania ze swojego środowiska praktyk szkodzących klientom.

 

Powyższy Kodeks Etyki Pośredników w Obrocie Nieruchomościami został opracowany na podstawie o Europejskiego Kodeksu Etyki Zawodowej Specjalistów Rynku Nieruchomości przyjętego przez CEPI.

Przyjęto uchwałą Rady Krajowej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w dniu 9 grudnia 2013 roku.

Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku

pełny tekst na stronie Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

http://pfrn.pl/page/1774

Licencjonowany pośrednik nieruchomości Gdynia Zbigniew Perucki

Zapraszamy do biura nieruchomości: Gdynia ulica Wójta Radtkego 53 lokal 2

Przestrzegamy kodeksu etyki zawodowej pośrednika nieruchomości

1. Systematycznie szkolimy się z wielu dziedzin nauki i prawa, co wynika z często zmieniających się przepisów prawa, aby móc prowadzić profesjonalnie działalność zawodową w zakresie pośrednictwa nieruchomości.

2. Dla prawidłowej obsługi klientów wykonujemy opinie o wartości nieruchomości w oparciu o rzeczywiste ceny uzyskane na rynku podobnych nieruchomości. Koszt wykonania opinii nie powiększa kosztu pośrednictwa, ale jako czynność wykonana jest opłacona przez klienta po wykonaniu.

3. Nie dyskryminujemy klientów, ani osób trzecich ze względu na rasę, wyznanie, płeć lub pochodzenie.

4. W relacjach z klientami postępujemy etycznie, uczciwie i rozważnie, zawsze dbamy o to, aby nie narazić ich na szkody.

5. W stosunku do klientów postępujemy lojalnie i chronimy ich interesy, zachowując zasadę poszanowania praw wszystkich zainteresowanych stron.

6. Nie zatajamy przed klientem żadnych ofert oraz udzielamy jasnych, wyczerpujących i prawdziwych informacji o przedmiocie pośrednictwa.

7. Dbamy o to, aby nasza działalność zawodowa nie narażała na szkodę interesów klientów.

8. W związku z realizacją umowy nie zamawiamy żadnych odpłatnych robót, towarów ani usług obciążających tego klienta. Natomiast wskazujemy jakie prace warto wykonać przed pierwszą prezentacją nieruchomości.

9. Dążymy do eliminowania ze swojego środowiska praktyk szkodzących klientom.

10. Przestrzegamy zasad uczciwej konkurencji, lojalności i szacunku. Nie namawiamy klienta innego biura nieruchomości do zerwania z nim umowy pośrednictwa.

Licencjonowany pośrednik nieruchomości Gdynia Zbigniew Perucki

Zapraszamy do biura nieruchomości: Gdynia, ulica Wójta Radtkego 53 lokal 2, domofon 122.

Certyfikaty