Wyceny

Rzeczoznawca majątkowy Gdynia – czyli o tym jak ważne jest zatrudnienie rzeczoznawcy majątkowego znającego lokalny rynek nieruchomości

Kluczową kwestią w wykonaniu poprawnego operatu szacunkowego jest dobra znajomość lokalnego rynku nieruchomości. Przy wycenie nieruchomości w Gdyni sprawdźmy na początku czy rzeczoznawca majątkowy ma swoją siedzibę lub biuro w tym mieście. Wiąże się to niewątpliwe z dostępem do danych transakcyjnych, na których działa rzeczoznawca majątkowy. Dane transakcyjne udostępnione z zasobów RCiWN lub tworzone przez zrzeszenia rzeczoznawców majątkowych na podstawie aktów notarialnych takich jak np. program WALOR kosztują niemałe pieniądze. Przed spisaniem umowy spytajmy skąd rzeczoznawca majątkowy bierze swoje dane o transakcjach rynkowych. Warto zadać pytanie o to, czy rzeczoznawca majątkowy przynależy do grupy rzeczoznawców współpracujących ze sobą w zakresie wspólnego pozyskiwania danych o cenach transakcyjnych. Dostęp do danych obejmujących cały rynek nieruchomości w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i tzw. „małym Trójmieście” Rumia, Reda i Wejherowo jest kluczowy.

Wyobraźmy sobie sytuację, gdy zamawiamy wycenę u rzeczoznawcy majątkowego z Gdyni, który korzysta tylko z danych z RCiWN tego miasta i nie jest zrzeszony w żadnej organizacji rzeczoznawców majątkowych. Ważne jest by być świadomym niedoskonałości danych w zasobach RCiWN. Dane te tworzone są zwykle przez urzędników, którzy nie są rzeczoznawcami majątkowymi, nie znają zasad wyceny nieruchomości i popełniają mnóstwo błędów takich, m.in.: mylenie ceny netto i brutto (rzeczoznawca majątkowy szacuje wartość rynkową nieruchomości netto), mylenie powierzchni zabudowy z powierzchnią użytkową, nie uwzględnienie służebności drogowych na działkach. W bazach rzeczoznawców majątkowych w Gdyni, Sopocie i Gdańsku również zdarzają się błędy, ale znacznie rzadziej. W przeciwieństwie do urzędów, w organizacjach rzeczoznawców majątkowych odbywają się walne zgromadzenia, na których rzeczoznawcę majątkowego, który nie starannie wprowadza informacje o transakcjach rynkowych - można zawiesić. Gdy ta kara nie poskutkuje dochodzi do wykreślenia rzeczoznawcy majątkowego z listy członków organizacji.

Uświadomić należy sobie, że aby zrobić dobrą wycenę nieruchomości w Gdyni należy mieć ogrom danych o transakcjach z 22 obrębów Gdyni. Wprowadzenie danych z jednego obrębu Gdyni za okres kwartału zajmuje rzeczoznawcy majątkowemu przeciętnie trzy dni (optymistyczne założenie), czyli przy 22 obrębach rzeczoznawca majątkowy musi spędzić 66 dni tylko na wprowadzaniu danych o transakcjach rynkowych za okres kwartału, a w przypadku okresu roku - aż 264 dni. Na wykonywanie operatów szacunkowych nie zostałoby wiele dni. Uwzględnić trzeba kwestie finansowe. Dostęp do aktów notarialnych kosztuje 30 zł za dzień pracy lub za 4 godziny dostępu on-line. Gdy pomnożymy koszty rzeczoznawcy majątkowego w Gdyni przez 66 dni otrzymamy kwotę 1.980 zł. To istotny koszt prowadzenia działalności przez rzeczoznawcę majątkowego. Nie zapominajmy również o takich kosztach jak samochód (niezbędny w pracy rzeczoznawcy majątkowego), podatki, ZUS, koszty prowadzenia biura, koszty reklamy… Nie jest możliwe zrobienie dobrej i rzetelnej wyceny nieruchomości bez przynależności do organizacji rzeczoznawców majątkowych wspólnie pozyskującej ceny transakcyjne. Jeżeli praca ta dzieli się na wielu rzeczoznawców majątkowych z Gdyni, to każdy ma czas na pracę zawodową.

Nie wszyscy rzeczoznawcy majątkowi w Gdyni przynależą do wspólnych baz. Co możemy myśleć o ich wycenach nieruchomości? Ich operaty szacunkowe są robione na przestarzałych i niekompletnych danych. Konsekwencją będzie błędna lub nie kompletna analiza rynku nieruchomości co będzie skutkowało błędnym wynikiem wyceny nieruchomości.

Kolejną kwestią jest sama nieznajomość lokalnego rynku nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy spoza Gdyni, Sopotu czy Gdańska nie znajdzie prawidłowych różnic cenowych między dzielnicami miasta. Weźmy pod lupę dla przykładu nieruchomości z obrębu Gdynia Orłowo. Przy nieznajomości lokalnego rynku rzeczoznawca majątkowy do porównań przyjmie cały obręb ewidencyjny. Jaki wynik otrzyma rzeczoznawca majątkowy? Oczywiście błędny… Będzie tak, ponieważ nabywcy na rynku nieruchomości preferują lokalizację między Aleją Zwycięstwa a morzem. Im bliżej morza tym wyższe ceny. Znacznie niższe ceny osiągają nieruchomości położone po drugiej stronie Alei Zwycięstwa do torów kolejowych i za torami. O tym jak tory kolejowe, drogi czy inne liniowe obiekty dzielą miasto pod względem architektonicznym ale także ze względu na „mentalność” mieszkańców przeczytamy więcej w podręcznikach Kazimierza Wejcherta. Do tych dwóch różnic zdefiniowanych przez Wejcherta dodałbym niewątpliwie również ceny a co za tym idzie wartości nieruchomości. Ceny w bliskiej odległości do morza muszą być analizowane oddzielnie i absolutnie nie można ich porównywać z nieruchomościami, które tylko teoretycznie są do nich podobne.

Podobna rzecz ma się z dzielnicami Gdynia Obłuże i Gdynia Leszczynki. Obie dzielnice teoretycznie mają podobną charakterystykę: część dzielnicy z niską zabudową oraz część tzw. blokowisk. Podobna jest również odległość w kilometrach od ścisłego centrum Gdyni. Teoretycznie można wziąć do porównania obie dzielnice. W praktyce jednak Gdynia Leszczynki jest bardziej preferowana przez najemców i kupujących z uwagi na istnienie SKM i szybki bezkolizyjny dojazd do centrum Gdyni. Zgodnie z zasadami wolnego rynku większy popyt generuje wyższe ceny oraz wartość nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy z np. Torunia może nie zauważyć tej istotnej różnicy i otrzymamy wycenę nieruchomości poprawną tylko w teorii…

Nie ryzykuj więc i zanim zamówisz np. wycenę nieruchomości w Gdyni. Sprawdź czy rzeczoznawca majątkowy posiada swoje biuro w Gdyni, czyli czy działa na rynku, na którym ma wyceniać Twoją nieruchomość. Nasza firma „Nieruchomości Peruccy” działa przede wszystkim na rynku Trójmiasta, wszystkich gmin wokół Trójmiasta i tzw. „małego Trójmiasta" już od roku 1998. W ciągu tych wszystkich lat wyceniliśmy już tysiące nieruchomości lokalowych i budynków jednorodzinnych oraz setki nieruchomości komercyjnych i przemysłowych. Z całą starannością i pełną rzetelnością wycenimy również Twoją nieruchomość!

Rzeczoznawca majątkowy Gdynia Perucki Zbigniew

 

Jak długo ważny jest operat szacunkowy ?

Rynek nieruchomości cechuje się dość dużą dynamiką, co może wpływać na zmiany cen nieruchomości. Z tego względu operat szacunkowy ma określony "termin ważności". Podstawy prawne są następujące:

Ustawa o gospodarce nieruchomościami (uogn) z dn. 21.08.1997 roku mówi:

Art. 156, pkt. 3. Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154 (np. cel wyceny nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stan nieruchomości oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych).

Art. 156, pkt. 4. Operat szacunkowy może być wykorzystywany po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, po potwierdzeniu jego aktualności przez rzeczoznawcę majątkowego. Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego następuje przez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego, który go sporządził, oraz dołączenie do operatu szacunkowego analizy potwierdzającej, że od daty jego sporządzenia nie wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154. Po potwierdzeniu aktualności operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, w kolejnych 12 miesiącach, licząc od dnia upływu okresu, o którym mowa w ust. 3, chyba że wystąpią zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego mówi:

Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego, który sporządził operat szacunkowy, następuje poprzez dołączenie do operatu szacunkowego klauzuli, w której rzeczoznawca majątkowy oświadcza o aktualności operatu. Rzeczoznawca majątkowy podpisuje klauzulę w sposób, o którym mowa w §57 ust.1.

Z powyższych przepisów wynika, iż operat szacunkowy może być aktualizowany tylko przez rzeczoznawcę majątkowego, który ten operat szacunkowy sporządził, nawet w przypadku gdyby dany rzeczoznawca majątkowy swoją działalność zakończył. Inną kwestią jest rozbieżność pomiędzy rozporządzeniem a ustawą. Zgodnie z uogn rzeczoznawca majątkowy ma umieścić stosowną klauzulę w operacie szacunkowym. Z drugiej strony rozporządzenie mówi o tym, iż rzeczoznawca majątkowy ma dołączyć do operatu szacunkowego klauzulę. WSA w Lublinie wydał wyrok w sprawie II SA/Lu 664/12 z dn. 25.09.2012 roku, w którym zauważa, że uogn mówi o umieszczeniu stosownej klauzuli w operacie szacunkowym zaś rozporządzenie o dołączeniu do operatu szacunkowego klauzuli. Skoro ustawa (akt wyższego rzędu) nie precyzuje w jakiej formie winno nastąpić potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego i nie określa, iż musi to być osobne pismo, to nie można w sposób rozszerzający interpretować przepisu art. 156 ust. 4 uogn. Mniej istotne jest to czy aktualizacja będzie zamieszczona w operacie szacunkowym czy w osobnym dokumencie. Ważne jest to, aby z klauzuli zamieszczonej w operacie szacunkowym lub w osobnym dokumencie jasno wynikało, że rzeczoznawca majątkowy w określonej dacie potwierdził, że operat szacunkowy nadal można wykorzystać do celu w jakim został sporządzony, bo zachował swoją aktualność oraz poświadczył to podpisem i pieczęcią. Dlatego zdaniem w/w Sądu operat szacunkowy w spornej sprawie posiada prawidłowo potwierdzoną aktualność.

Jeżeli upłynęło 12 miesięcy od sporządzenia operatu szacunkowego i jednocześnie nie zmienił się cel wyceny, stan prawny nieruchomości, stan fizyczny nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym oraz dane o nieruchomościach porównywanych, to można śmiało iść do rzeczoznawcy majątkowego, który sporządził operat szacunkowy i poprosić go o potwierdzenie aktualizacji operatu szacunkowego.

Rzeczoznawca majątkowy Gdynia Perucki Zbigniew

Cele wyceny nieruchomości

W naszej firmie uprawnienia do szacowania wartości nieruchomości posiadają współwłaściciele firmy: Iwona i Zbigniew Peruccy. Jesteśmy członkami Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych (PTRM) w Gdańsku.

Wykonujemy szacowanie wartości nieruchomości dla:

 • księgowego – szacujemy wartości składników majątku trwałego w celu prowadzenia sprawozdawczości finansowej wg MSR (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości);
 • urzędu skarbowego - dla ustalenia wartości rynkowej nieruchomości w celu ustalenia wysokości podstawy opodatkowania;
 • sądu - dla ustalenia wartości majątku do podziału (np. w przypadku rozwodu) lub zniesienia współwłasności;
 • banku - dla ustalenia wartości zabezpieczenia kredytu hipotecznego;
 • doradcy rynku nieruchomości - w celu podjęcia właściwej decyzji inwestycyjnej, będącej wynikiem analizy opłacalności;
 • przedsiębiorcy – w celu ustalenia wartości budynków i budowli do podstawy amortyzacji;
 • firmy, osoby prawnej - w celu ustalenia wysokości wnoszonego aportu;
 • członka spółdzielni mieszkaniowej - w celu naliczenia opłat za przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo własności, a także w celu ustalenia wartości rynkowej lokalu, z którego windykuje się zaległe zobowiązania czynszowe;
 • urzędu miasta lub gminy  -
  • w celu naliczenia opłaty adiacenckiej, z tytułu wybudowania urządzeń technicznych,
  • w celu naliczenia opłaty adiacenckiej, z tytułu wybudowania drogi;
  • w celu naliczenia opłaty adiacenckiej, z tytułu podziału nieruchomości;
  • w celu naliczenia opłaty za wykupywany od gminy na własność lokal;
  • w celu ustalenia ceny wywoławczej do przetargu za nieruchomość miasta/gminy;
 • zbywcy lub nabywcy nieruchomości – wartość służy jako pomoc przy negocjowaniu racjonalnej ceny zakupu / sprzedaży;
 • komornika -  w celu ustalenia ceny wywoławczej w postępowaniu licytacyjnym.

W KAŻDYM OPERACIE SZACUNKOWYM JEST ZAWARTA RZETELNA ANALIZA KONKRETNEGO SEGMENTU RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Rzeczoznawca majątkowy Gdynia Zbigniew Perucki

Zapraszamy do kancelarii rzeczoznawcy majątkowego w Gdyni przy ulicy Wójta Radtkego 53 lokal 2

Wycena nieruchomości, wycena aktywów i wycena środków trwałych spółki, firmy

Wycena majątku dużego przedsiębiorstwa ze względu na złożoność procesu takiej wyceny nie może być wykonana przez jednego rzeczoznawcę majątkowego, lecz przez zespół specjalistów w poszczególnych branżach. Gwarantujemy, że dobierzemy taki zespół rzeczoznawców i specjalistów od maszyn, który zapewni rzetelną wycenę przedsiębiorstwa.

Po co korzystać z zachodnich firm konsultingowych, które często są tylko pośrednikiem, bo operaty szacunkowe wykonują rzeczoznawcy majątkowi z różnych miast Polski. My gwarantujemy, że jesteśmy w stanie zorganizować odpowiedni zespół rzeczoznawców, który wykonana wyceny nieruchomości położonych w województwie pomorskim.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości - pełne sprawozdania finansowe muszą wykonywać w każdym roku obrachunkowym i ogłaszać je w Monitorze Polskim B:

 • banki i zakłady ubezpieczeniowe;
 • jednostki działające na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi (…), a więc:              fundusze powiernicze; fundusze inwestycyjne; fundusze emerytalne;
 • spółki akcyjne;
 • pozostałe jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:
 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób;
 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego – równowartość w walucie polskiej – 2,5 mln EURO od 2002 roku;
 • przychód netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy – równowartość w walucie polskiej  - 5 mln EURO od 2002 roku.

Powyższe firmy zobowiązane są nie rzadziej niż raz na 5 lat przeszacować wartość swoich aktywów. Wartość godziwą określa rzeczoznawca majątkowy.

Podstawy prawne:

A. Ustawa o rachunkowości z 1994r., tekst jednolity Dz.U. nr 76 poz. 694 z 17.06.2002 r. w art. 28. pkt 9.

B. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)

standard 5 - „Wycena do celów sprawozdań finansowych”.

Ustalona w wyniku aktualizacji wartość księgowa nie może być wyższa od wartości godziwej – art. 31 ust.3

MSR standard 16 art. 32 – określa czasokres szacowania – 3 lub 5 lat;

W przypadku łączenia spółek  - aktywa wycenia się wg wartości godziwej ustalonej na dzień połączenia – art. 44b

MSR standard 40- „Nieruchomości inwestycyjne” – standard nakłada na wszystkie jednostki gospodarcze wymóg ustalania wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych i zaleca się, żeby wartość godziwą nieruchomości inwestycyjnych ustalał wykwalifikowany rzeczoznawca – art. 26.

Rzeczoznawca majątkowy Gdynia Zbigniew Perucki

Zapraszamy do kancelarii rzeczoznawcy majątkowego w Gdyni przy ulicy Wójta Radtkego 53 lokal 2

rzeczoznawca majątkowy - zasady ogólne Kodeksu etyki zawodowej

KODEKS ETYKI

 

 1. Rzeczoznawca majątkowy działa rzetelnie ze świadomością, że obowiązuje zasada bezstronności i poszanowania prawa.
 2. Rzeczoznawca majątkowy postępuje uczciwie wobec klienta, przestrzega jego prawa do poufności.
 3. Rzeczoznawca majątkowy działa otwarcie i przejrzyście, wykonując powierzone zadanie w sposób czytelny i zrozumiały.
 4. Rzeczoznawca majątkowy jest odpowiedzialny za powierzone przez klienta zadanie, nie obiecuje więcej niż może i powinien wykonać.
 5. Rzeczoznawca majątkowy jest świadomy swoich umiejętności - nie podejmuje się zadań wykraczających poza swoje kompetencje i możliwości.
 6. Rzeczoznawca majątkowy jest zawsze obiektywny - udziela uczciwych i niezależnych porad.
 7. Rzeczoznawca majątkowy wykonuje czynności zawodowe według najlepszej wiedzy i woli, z należytą dokładnością i starannością.
 8. Rzeczoznawca majątkowy dba o godność zawodu zarówno w działalności zawodowej, jak i w życiu prywatnym.
 9. Rzeczoznawca majątkowy ma odwagę reagować na negatywne zjawiska, szczególnie jeżeli przypuszcza, że inny rzeczoznawca nie przestrzega zasad etyki zawodowej.
 10. Rzeczoznawca majątkowy jest świadomy wartości swojej pracy, nie proponuje wynagrodzenia niegodnego swojego dzieła.

 

opracowano w oparciu o Kodeks Etyki Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Przestrzegamy zasad kodeksu etyki zawodowej rzeczoznawców majątkowych.

Rzeczoznawca majątkowy Gdynia Zbigniew Perucki

Zapraszamy do naszej kancelarii w Gdyni przy ulicy Wójta Radtkego 53 lokal 2

rzeczoznawca majątkowy - zasady stosowania Kodeksu etyki zawodowej PFSRM

I. Zasady podstawowe

art. 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni kierować się rzeczoznawcy majątkowi, w związku z wykonywaniem zawodu rzeczoznawcy.

art. 3. Naruszeniem godności jest każde postępowanie rzeczoznawcy majątkowego, które podważa zaufanie do zawodu lub mogłoby go poniżyć wobec opinii publicznej.

art. 4. Rzeczoznawca majątkowy obowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich zachowań w działalności zawodowej, wykonywanej zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej, które mogłyby szkodzić dobrej opinii o zawodzie rzeczoznawcy.

art. 5. Rzeczoznawca majątkowy wykonuje zawód w sposób samodzielny, w ramach swoich uprawnień zawodowych oraz w ramach obowiązującego porządku prawnego i standardów zawodowych.

II. Wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego

art. 6. Wykonując zawód, rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest do:

1/    rzetelności w postępowaniu i uczciwości wobec klienta

2/    bezstronności i poszanowania prawa

3/    odpowiedzialności za powierzone zadanie

4/    obiektywizmu w zakresie udzielanych porad i opinii o wartości rynkowej nieruchomości

5/    dbałości o godność zawodu

6/    zachowania tajemnicy zawodowej

art. 7. Rzeczoznawca majątkowy nie jest związany żądaniami Zamawiającego lub osób zainteresowanych wynikiem jego pracy, jeżeli pozostawałoby to w sprzeczności z przepisami prawa lub standardami zawodowymi.

art. 8. Rzeczoznawca majątkowy odpowiada za treść i formę opracowań, których jest autorem, także w przypadku wykonywania ich przy pomocy osób trzecich.

art. 9. Rzeczoznawca majątkowy powinien wykonywać czynności z zakresu praktyki zawodowej, co do których posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje zawodowe.

III. Wyłączenie od czynności

art. 10. Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do wyłączenia się od wszelkich czynności zawodowych, które mogą wywoływać wątpliwość co do bezstronności rzeczoznawcy majątkowego. Wyłączony rzeczoznawca majątkowy może podejmować tylko czynności nie cierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny  lub ważny interes stron.

IV. Obowiązki wobec klienta

art. 11. Obowiązkiem rzeczoznawcy majątkowego jest dbanie o zachowanie tajemnicy zawodowej przez jego pracowników na zasadach obowiązujących jego samego.

art. 12. Rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest zapewnić klientom warunki swobodnego składania oświadczeń oraz zachowania tajemnicy, a także obowiązany jest zapewnić bezpieczne przechowywanie całej dokumentacji dotyczącej dokonywanych czynności, gwarantujące zachowanie tajemnicy.

art. 13. Rzeczoznawca majątkowy nie powinien dopuszczać do sytuacji, w której byłby uzależniony od klienta; w szczególności nie wolno mu zaciągnąć od klienta pożyczek lub korzystać nieodpłatnie z jego usług.

V. Obowiązki rzeczoznawcy majątkowego wobec innych rzeczoznawców majątkowych

art. 14.

1.    Wzajemne stosunki pomiędzy rzeczoznawcami powinny cechować koleżeństwo, wzajemna lojalność i współpraca.

2.    Rzeczoznawcy majątkowi powinni udzielać sobie pomocy i służyć radą w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu.

3.    Rzeczoznawcy majątkowemu nie wolno podejmować czynności zmierzających do pozbawienia pracy innego rzeczoznawcy majątkowego, chyba że wynika to z jego obowiązku przewidzianego w przepisach prawa lub umowy.

art. 15.

1.    Rzeczoznawcę majątkowego obowiązuje zakaz wyrażania wobec osób trzecich negatywnych opinii o pracy zawodowej innego rzeczoznawcy majątkowego.

2.    Postanowienia pkt. 1 nie naruszają prawa rzeczoznawcy majatkowego do formułowania własnej oceny i wniosków w zakresie przedmiotu wyceny poprzez wykonanie na zlecenie operatu szacunkowego.

3.    Postanowienia pkt. 1 nie naruszają prawa rzeczoznawcy majątkowego do formułowania oceny i wniosków w ramach kompetencji prawnych właściwych podmiotów.

art. 16.

1.    Rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest powstrzymać od działań stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji.

2.    Nieuczciwa konkurencja może przejawiać się także:

       a/    w oferowaniu pracy za wynagrodzenie zaniżone, nie uwzględniające wykonania niezbędnych czynności wymaganych przepisami prawa,

       b/    zaniechaniu żądania niezbędnej dokumentacji lub rezygnacji z innych wymagań, które mogą mieć wpływ na prawidłowe wykonanie czynności zawodowych.

art. 17. Rzeczoznawcę majątkowego obowiązuje zakaz prowadzenia nieuczciwej reklamy bądź promocji, sprzecznej z godnością zawodu, szkodzącej innym rzeczoznawcom majątkowym bądź ich działalności.

art. 18.

1.    Rzeczoznawcę majątkowego obowiązuje zakaz pozyskiwania klientów w sposób sprzeczny z godnością zawodu, a w szczególności:

       a/ narzucania komukolwiek swoich usług,

       b/ postępowania niezgodnie z zasadami lojalności wobec innych rzeczoznawców majątkowych.

2.    Rzeczoznawcy majątkowemu nie wolno wręczać komukolwiek lub przyjmować od kogokolwiek honorarium, prowizji albo innej korzyści za polecenie jego usług.

Opracowano na podstawie materiału zamieszczonego na stronie PFSRM: http://www.pfsrm.pl/komisje

Przestrzegamy zasad kodeksu etyki zawodowej rzeczoznawców majątkowych.

Rzeczoznawca Majątkowy Gdynia Zbigniew Perucki

Zapraszamy do kancelarii w Gdyni przy ulicy Wójta Radtkego 53 lokal 2

 

 

Certyfikaty