Praktyki

przykładowe pytania na egzaminie na rzeczoznawcę majątkowego

1. Inwestycje finansowe o charakterze lokat wierzytelnościowych polegają na:

a) zakupie jednostek w funduszach powierniczych;

b) czasowym udostępnieniu podmiotom gospodarczym środków finansowych w zamian za określone korzyści finansowe;

c) lokacie środków w banku;

Prawidłowa odp: czasowym udostępnieniu podmiotom gospodarczym środków finansowych w zamian za określone korzyści finansowe.

Wyjaśnienie: Lokaty finansowe wierzytelnościowe – najprościej mówiąc: dajemy pieniądze podmiotowi gospodarczemu (np. bank) w zamian za określone korzyści finansowe (zysk). Do lokat finansowych wierzytelnościowych należą np: bony, depozyty, obligacje, pożyczki

Pytanie tylko dlaczego niepoprawne są odpowiedzi a i b? Otóż haczyk jest w sformułowanym pytaniu. Odp c jest nie prawidłowa ponieważ egzaminatorzy pytali na czym ogólnie polegają te inwestycje finansowe. Gdybyśmy zaznaczyli tylko odp. c to nie byłaby prawda. Inwestycje finansowe o charakterze lokat wierzytelnościowych nie polegają tylko na lokacie środków w banku. To samo zastrzeżenie ma się do odp. A. Lokaty wierzytelnościowe nie polegają na zakupie jednostek w funduszach powierniczych. Znaczy mają charakter wierzytelności owy, ponieważ kupujemy jednostkę w funduszu powierniczym (to swoją drogą jest jakieś archaiczne pytanie ponieważ fundusze powiernicze zostały przekształcone w fundusze inwestycyjne) i gdy nasz kapitał będzie prawidłowo zarządzony przysługuje nam z tego tytułu zysk.

2.  Podmioty wykorzystujące środki publiczne lub dysponujące nimi, które zleciły rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie operatu szacunkowego są obowiązane umożliwić osobie, której interesu prawnego dotyczy jego treść:

a) przeglądanie operatu szacunkowego;

b) sporządzanie notatek i odpisów z operatu szacunkowego;

c) przeglądanie operatu szacunkowego i sporządzanie notatek po wyrażeniu zgody przez autora operatu szacunkowego;

Prawidłowa odp: przeglądanie operatu szacunkowego; sporządzanie notatek i odpisów z operatu szacunkowego;

Rzeczoznawca majątkowy nie musi wcale wyrażać zgody na sporządzanie notatek.

3. Przy określaniu wartości nakładów poniesionych na nieruchomości rzeczoznawca majątkowy może dokonać obliczenia:

a) ilorazu wartości rynkowej nieruchomości po dokonaniu nakładów i przed dokonaniem nakładów

b) różnicy wartości odtworzeniowej nieruchomości po dokonaniu nakładów i przed dokonaniem nakładów;

c) iloczynu wartości rynkowej nieruchomości po dokonaniu nakładów (pomniejszonej) o wartość gruntu) i wskaźnika przeliczeniowego dokonanych nakładów;

odp: c i b są poprawne. Wynika to z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

Wartość nakładów odpowiada różnicy wartości nieruchomości uwzględniającej jej stan po dokonaniu nakładów i wartości nieruchomości uwzględniającej jej stan przed dokonaniem tych nakładów, przy czym; W przypadku braku danych umożliwiających określenie wartości nieruchomości uwzględniającej jej stan przed dokonaniem nakładów albo gdy mały zakres nakładów nie uzasadnia zastosowania sposobu, o którym mowa w ust. 3, wartość nakładów określa się jako równą wartości nieruchomości uwzględniającej jej stan po dokonaniu nakładów, pomniejszonej o wartość gruntu jako przedmiotu prawa własności i pomnożonej przez wskaźnik przeliczeniowy dokonanych nakładów

4. Obniżka wartości pieniądza jest określana jako jego:

a) aprecjacja;

b) deprecjacja;

c) denominacja.

Odp: b jest prawidłowa; Aprecjacja – wzrost wartości towaru lub dobra; Deprecjacja - spadek wartości pieniądza i dobra; Denominacja – reforma walutowa, polegająca na zastąpieniu dotychczasowej waluty kraju nową, bez ingerencji w kurs walutowy.

5. We wzorach na wycenę drzewostanów leśnych techniką wskaźnikową – „U” oznacza:

a) wskaźnik redukujący ceny sprzedaży drewna  o stopnie degradacji siedliska;

b) wskaźnik redukujący ceny sprzedaży drewna  o koszty pozyskania i zrywki;

c) wskaźnik redukujący ceny sprzedaży drewna  ze względu na jego jakość;

6. Wycena nieruchomości z występującymi w podłożu kopalinami uregulowana jest:

a) ustawą Prawo Geologiczne i górnicze i przepisami wykonawczymi do tej ustawy;

b) ustawą o gospodarce nieruchomościami i przepisami wykonawczymi do tej ustawy;

c) ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne i przepisami wykonawczymi do tej ustawy;

Wycena nieruchomości z kopalinami regulowana jest tylko przez ustawę o gospodarce nieruchomościami i przepisy wykonawcze do tej ustawy.