kodeks etyki zawodowej pośredników nieruchomości

Polska Federacja Rynku NIeruchomości

Kodeks etyki zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami

 

PREAMBUŁA

Prowadzenie działalności zawodowej przez pośredników w obrocie nieruchomościami  wymaga dyscypliny i pogłębionej wiedzy z wielu dziedzin nauki i prawa. Wiedza ta powinna być aktualizowana.

Mając na uwadze zakres odpowiedzialności, który spoczywa na pośrednikach w obrocie nieruchomościami w wyniku pełnionej przez nich roli w życiu społecznym i gospodarczym, ustanawiamy Kodeks etyki zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami.

Celem stanowionych zasad jest zapewnienie usługobiorcom najwyższej ochrony i jakości usług w interesie wspólnego dobra oraz w celu zachowania dorobku i osiągnięć zawodu pośredników w obrocie nieruchomościami.

DEFINICJE

§ 1 1. Pośrednikiem w obrocie nieruchomościami jest osoba fizyczna wykonująca zawodowo czynności faktyczne zmierzające do dokonania przez inne osoby czynności prawnych dotyczących praw do nieruchomości, w tym:

a. nabycia lub zbycia prawa do nieruchomości;

b. nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu;

c. najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części;

d. innych czynności niż w pkt. a-c, mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części.

2. <...>

3. „Nieruchomość” <...> oznacza również spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ekspektatywę do tych praw <...>.

4. Pośrednik nieruchomości może wykonywać opracowania i ekspertyzy oraz doradztwo w zakresie rynku nieruchomości.

 

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ

 

ZASADY OGÓLNE

§ 2. Pośrednik nieruchomości wykonując zawód, wykazuje się kompetencją oraz profesjonalizmem.

§ 3. Pośrednik nieruchomości wykonuje zawód zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa oraz kodeksu etyki zawodowej, ze szczególną starannością, właściwą dla zawodowego charakteru tych działalności.

§ 4. Pośrednik nieruchomości zna i analizuje sytuację rynkową w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi klientów.

§ 5. Pośrednik nieruchomości nie podejmuje się wykonania zadań, które wykraczają poza zakres jego wiedzy i doświadczenia zawodowego, chyba że uzyska zgodę klienta na współpracę ze specjalistą w danej dziedzinie.

§ 6. Pośrednik nieruchomości doskonali umiejętności i podnosi kwalifikacje zawodowe, w szczególności poprzez regularne uczestnictwo w ustawicznym kształceniu.

 

RELACJE Z KLIENTAMI

§ 7. Pośrednik nieruchomości nie dyskryminuje klientów, ani osób trzecich ze względu na rasę, wyznanie, płeć lub pochodzenie.

§ 8. Pośrednik nieruchomości powstrzymuje się od natrętnego nakłaniania klientów do zamówienia usługi, a w kontaktach z klientami, osobami trzecimi oraz innymi pośrednikami zawsze ujawnia swój status osoby działającej zawodowo.

§ 9. Pośrednik nieruchomości informuje klienta o zasadach świadczenia usługi pośrednictwa.

§ 10. W relacjach z klientami pośrednik nieruchomości postępuje etycznie, uczciwie i rozważnie, dbając o to, aby nie narazić ich na szkody.

§ 11. Pośrednik nieruchomości postępuje w stosunku do klientów lojalnie i chroni ich interesy, zachowując zasadę poszanowania praw wszystkich zainteresowanych stron.

§ 12. Pośrednik nieruchomości nie zataja przed klientem żadnych ofert oraz udziela jasnych, wyczerpujących i niewprowadzających w błąd informacji o przedmiocie pośrednictwa.

§ 13. <...>.

§ 14. Pośrednik nieruchomości nie może być stroną transakcji, w odniesieniu do której wykonuje czynności pośrednictwa.

§ 15., § 16. <...>.

§ 17. Informacje, które pośrednik nieruchomości uzyskał w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami <...>, stanowią tajemnicę zawodową. Tajemnica ta może być ujawniona tylko w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, jak również przy przekazywaniu informacji niezbędnych dla właściwego wykonywania usługi oraz mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo transakcji.

 

RELACJE Z INNYMI SPECJALISTAMI RYNKU NIERUCHOMOŚCI

§ 18. Pośrednik nieruchomości utrzymuje koleżeńskie relacje z innymi pośrednikami nieruchomości i współpracuje przestrzegając zasad uczciwej konkurencji, lojalności i szacunku.

§ 19. Wypowiadając się na temat działalności prowadzonej przez innego pośrednika nieruchomości, pośrednik nieruchomości zachowuje umiarkowanie i obiektywizm.

§ 20. Pośrednik nieruchomości unika wszelkich konfliktów z innymi pośrednikami nieruchomości, które mogłyby naruszyć interesy klienta.

§ 21. Pośrednik nieruchomości dba o prestiż zawodu.

§ 22. Pośrednik nieruchomości powstrzymuje się od zachowań, które mogą wyrządzić moralną lub materialną szkodę innemu pośrednikowi.

§ 23. Pośrednik nieruchomości dąży do eliminowania ze swojego środowiska praktyk szkodzących klientom.

 

Powyższy Kodeks Etyki Pośredników w Obrocie Nieruchomościami został opracowany na podstawie o Europejskiego Kodeksu Etyki Zawodowej Specjalistów Rynku Nieruchomości przyjętego przez CEPI.

Przyjęto uchwałą Rady Krajowej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w dniu 9 grudnia 2013 roku.

Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku

pełny tekst na stronie Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

http://pfrn.pl/page/1774

Zapraszamy do naszej kancelarii w Gdyni przy ulicy Wójta Radtkego 53 lokal 2