KALENDARZ PRAWNY – luty 2019 - maj 2019 r.

Rzeczoznawca majątkowy Gdynia Perucki Zbigniew (wybór)

KALENDARZ PRAWNY – luty 2019 r.

1.    Ustawa z dn. 31.01.2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 12.02.2019 r. poz. 270).  Weszła w życie z dn.13.02.2019 r.

2. Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 5.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych       (M.P. z 19.02.2019 r. poz. 195).

3.    Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 17.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 22.02.2019 r. poz. 351).

4.    Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 1.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów     (Dz. U. z 26.02.2019 r. poz. 369).

 

KALENDARZ PRAWNY – marzec 2019 r.

1.    Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 7.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 6.03.2019 r. poz. 434).

2.    Ustawa z dn. 22.02.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 8.03.2019 r. poz. 452).                                                                                      Weszła w życie z dn. 14.03.2019 r.

3.    Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 22.02.2019 r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 12.03.2019 r. poz. 482).

4.    Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 12.03.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Rady Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości (Dziennik Urzędowy MIiR z 13.03.2019 r. poz. 3).                                                               Weszło w życie z dn. 14.03.2019 r.

5.    Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 22.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo upadłościowe        (Dz.U. z 15.03.2019 r. poz. 498).

6.    Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 22.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 15.03.2019 r. poz. 505).

7.    Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 22.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym     (Dz.U. z 15.03.2019 r. poz. 506).

8.    Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 22.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach   (Dz.U. z 25.03.2019 r. poz. 553).

 

KALENDARZ PRAWNY – kwiecień 2019 r.

1.    Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 15.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej       (Dz.U. z 8.04.2019 r. poz. 649).

2.    Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 15.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 8.04.2019 r. poz. 654).

3.    Ustawa z dn. 22.02.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 15.04.2019 r. poz. 695).                                                                                                        Weszła w życie z dn. 30.04.2019 r.

4.    Ustawa z dn. 15.04.2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 15.04.2019 r. poz. 698).                                                                                    Weszła w życie z dn. 30.04.2019 r.

5.    Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 15.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. z 16.04.2019 r. poz. 701).

6.     Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 4.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 18.04.2019 r. poz. 725).

7.    Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 4.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali (Dz. U. z 19.04.2019 r. poz. 737).

8.    Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 4.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 25.04.2019 r. poz. 755).

9.    Ustawa z dn. 4.04.2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 29.04.2019 r. poz. 801).  Wejdzie w życie z dn. 14.05.2019 r.

10. Rozporządzenie Min. Finansów z dn. 26.04.2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami (Dz.U. z 29.04.2019 r. poz. 804).                   Weszło w życie z dn. 1.05.2019 r.

11. Rozporządzenie Min. Finansów z dn. 26.04.2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego (Dz.U. z 29.04.2019 r. poz. 805).  Weszło w życie z dn. 1.05.2019 r.

12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 4.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 30.04.2019 r. poz. 817).

KALENDARZ PRAWNY – maj 2019 r.

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 4.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 10.05.2019 r. poz. 868).

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 25.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 14.05.2019 r. poz. 900).

3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 12.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 16.05.2019 r. poz. 916).

4. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 18.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych (Dz.U. z 24.05.2019 r. poz. 981).

5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 16.05.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 29.05.2019 r. poz. 1000).

6. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 22.05.2019 r. sygn. akt SK 22/16 orzekający o niezgodności z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP przepisu art. 37 ust. 1 ustawy z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.), rozumiany w ten sposób, że pozwala na ustalenie mniej korzystnego przeznaczenia nieruchomości niż w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym przed 1.01.1995 r. (Dz.U. z 30 .05.2019 r. poz. 1009).

7. Komunikat Prezesa GUS z dn. 30.05.2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2018 r. (M.P. z 31.05.2019 r. poz. 471).