KALENDARZ PRAWNY – luty 2019 - maj 2019 r.

Rzeczoznawca majątkowy Gdynia Perucki Zbigniew (wybór)

KALENDARZ PRAWNY – luty 2019 r.

1.  Ustawa z dn. 31.01.2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 12.02.2019 r. poz. 270).                                                                                                                                                       Weszła w życie z dn.13.02.2019 r.

2.   Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 5.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych (M.P. z 19.02.2019 r. poz. 195).

3.  Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 17.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 22.02.2019 r. poz. 351).

4.   Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 1.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 26.02.2019 r. poz. 369).

KALENDARZ PRAWNY – marzec 2019 r.

1.  Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 7.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 6.03.2019 r. poz. 434).

2.  Ustawa z dn. 22.02.2019 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 8.03.2019 r. poz. 452).
                                                                                                                                                        Weszła w życie z dn. 14.03.2019 r.

3.   Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 22.02.2019 r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 12.03.2019 r. poz. 482).

4.   Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 12.03.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Rady Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości (Dziennik Urzędowy MIiR z 13.03.2019 r. poz. 3)                                                                                                                                                                                                                        Weszło w życie z dn. 14.03.2019 r.

5.   Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 22.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo upadłościowe  (Dz.U. z 15.03.2019 r. poz. 498).

6.   Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 22.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 15.03.2019 r. poz. 505).

7.   Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 22.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 15.03.2019 r. poz. 506).

8.   Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 22.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 25.03.2019 r. poz. 553).

KALENDARZ PRAWNY – kwiecień 2019 r.

1.   Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 15.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. z 8.04.2019 r. poz. 649).

2.   Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 15.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 8.04.2019 r. poz. 654).

3.   Ustawa z dn. 15.04.2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 15.04.2019 r. poz. 698).

                                                                                                                                                    Weszła w życie z dn. 30.04.2019 r.

4.   Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 15.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. z 16.04.2019 r. poz. 701).

5.   Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 4.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 18.04.2019 r. poz. 725).

6.   Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 4.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali (Dz.U. z 19.04.2019 r. poz. 737).

7.   Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 4.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U. z 25.04.2019 r. poz. 755).

8.   Ustawa z dn. 4.04.2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 29.04.2019 r. poz. 801).                                                                                                                                                        Wejdzie w życie z dn. 14.05.2019 r.

9.   Rozporządzenie Min. Finansów z dn. 26.04.2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami (Dz.U. z 29.04.2019 r. poz. 804).                              Weszło w życie z dn. 1.05.2019 r.

10. Rozporządzenie Min. Finansów z dn. 26.04.2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego (Dz.U. z 29.04.2019 r. poz. 805).                                                                                                                                                Weszło w życie z dn. 1.05.2019 r.

11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 04.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 30.04.2019 r. poz. 817).

KALENDARZ PRAWNY – maj 2019 r.

1.   Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 4.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 10.05.2019 r. poz. 868).

2.   Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 25.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 14.05.2019 r. poz. 900).

3.   Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 12.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 16.05.2019 r. poz. 916).

4.   Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 18.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych (Dz.U. z 24.05.2019 r. poz. 981).

5.   Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 16.05.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 29.05.2019 r. poz. 1000).

6.   Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 22.05.2019 r. sygn. akt SK 22/16 orzekający o niezgodności z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP przepisu art. 37 ust. 1 ustawy z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.), rozumiany w ten sposób, że pozwala na ustalenie mniej korzystnego przeznaczenia nieruchomości niż w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym przed 1.01.1995 r. (Dz.U. z 30 .05.2019 r. poz. 1009).

7.   Komunikat Prezesa GUS z dn. 30.05.2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2018 r. (M.P. z 31.05.2019 r. poz. 471).

KALENDARZ PRAWNY – czerwiec 2019 r.

1.   Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 8.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 7.06.2019 r. poz. 1065).

2.   Ustawa z dnia 26.04.2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 11.06.2019 r. poz. 1080).                                                                                                                                       Weszła w życie z dn. 22.06.2019 r.

                                                                                                     z wyjątkiem art. 1 pkt 5 lit. e, który wejdzie w życie z dn. 12.06.2020 r.

3.   Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 30.05.2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 14.06.2019 r. poz. 1104).      Weszło w życie z dn. 1.07.2019 r.

4.   Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 30.05.2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 14.06.2019 r. poz. 1105).                                                                                                      Weszło w życie z dn. 1.07.2019 r.

5.   Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 3.06.2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 17 czerwca 2019 r. poz. 1126).                                                                                                         Weszło w życie z dn. 1.07.2019 r.

6.   Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 16.05.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. z 19.06.2019 r. poz. 1145).

7.   Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 16.05.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 25.06.2019 r. poz. 1170).

8.   Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 6.06.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 26.06.2019 r. poz. 1182).

9.   Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 21.05.2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 26.06.2019 r. poz. 1186).